Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności. Pomorskie w Unii Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt „Fizyka dla medycyny” O Projekcie

O projekcie „Fizyka dla medycyny”

Projekt „Fizyka dla medycyny – przebudowa pomieszczeń i wyposażenie Pracowni zastosowań medycznych fizyki i obrazowania medycznego Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku” został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo – dydaktyczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2 czerwca 2011 r. pomiędzy Województwem Pomorskim i Uniwersytetem Gdańskim została podpisana umowa nr UDA-RPPM.02.01.00-00-012/11-00 (aneksowana 4 grudnia 2012 r. - UDA-RPPM.02.01.00-00-012/11-01) o dofinansowanie Projektu w wartości: 2 250 955,71 zł, z czego 75% kwoty stanowiło dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a 25% to wkład własny Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt zrealizowano w okresie pomiędzy 1 czerwca 2011 r. i 31 marca 2013 r. Od grudnia 2010 r. rozpoczęły się przygotowania obejmujące prace koncepcyjne, analizy formalne i ekonomiczne przedsięwzięcia, studium wykonalności, zgłoszenia wniosków formalnych w zakresie prac budowlanych, itp. Na podkreślenie zasługuje ogromne wsparcie władz Uczelni i Wydziału, Rektora prof. dr. hab. Bernarda Lammka, a zwłaszcza całego pionu Kanclerza, prof. UG, dr. hab. Jerzego Gwizdały, Działu Programów Europejskich oraz nade wszystko ówczesnego Dziekana Wydziału prof. dr. hab. Władysława Adama Majewskiego.

Merytoryczna koncepcja Pracowni oparta została na maksymalnym możliwym wsparciu technicznym unikatowego kierunku Fizyka medyczna wdrażanego od 2011 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki przy silnym wsparciu Wydziału Nauk o Zdrowiu (...) Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Unowocześnienie i zwiększenie liczby doświadczeń możliwych do przeprowadzenia w zakresie fizyki promieniowania jonizującego w zamyśle twórców koncepcji służyć ma całemu środowisku naukowemu i dydaktycznemu obu uczelni.

Autor: Aleksander Kubicki
Ostatnio modyfikowane: 30.09.2013