Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności. Pomorskie w Unii Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt „Fizyka dla medycyny” Opis laboratorium

Pracownia Promieniowania Jonizującego

Pracownia Promieniowania Jonizującego posiada na swoim wyposażeniu następujące główne zestawy aparatury:

  • do pomiaru koincydencji gamma-gamma,
  • do neutronowej analizy aktywacyjnej,
  • do badania rozpraszania Comptona.

Te trzy główne zestawy wykonane w solidnej technologii firmy ORTEC mają modułową budowę na bazie standardu NIM, umożliwiającą elastyczne ich konfigurowanie w zależności od potrzeb. Pierwszy z nich pozwala na badanie koincydencji sygnałów pochodzących od dwóch fotonów γ. Zaawansowany technicznie zestaw umożliwia proste doświadczalne zarejestrowanie występowania zjawiska anihilacji pary pozytron-elektron i emisję dwóch fotonów γ skierowanych w przeciwne strony i pojawiających się w tym samym czasie. Pozwala na ilustrację jednego z elementów reakcji termojądrowych zachodzących na Słońcu, niezwykle istotny w fizyce jądrowej, wykorzystywany w energetyce jądrowej do badania  zachodzących procesów i przemian jądrowych. Drugi z zestawów pozwala na neutronową analizę aktywacyjną elementów o nieznanym składzie. Ilustruje zastosowanie techniki jonizującej do badania składu nieznanej próbki, która naświetlana jest powolnymi neutronami i staje się radioaktywna. Pomiar emisji cząstek β+, β- i fotonów γ oraz określenie połowicznego czasu rozpadu próbki radioaktywnej pozwala na ustalenie podstawowych składników próbki i ich względnych stężeń. W porównaniu do innych metod analitycznych metoda analizy aktywacyjnej posiada dziesięciokrotnie lepszą czułość. Trzeci z zestawów służy do badania rozpraszania Comptona, polegającego na zderzeniu fotonów γ z wolnymi elektronami (teoria rozpraszania Comptona). Jest to jedno z podstawowych zjawisk fizycznych, omawiane najczęściej na zajęciach audytoryjnych w formie teoretycznej, przy tablicy – tutaj możliwe do weryfikacji doświadczalnej w pracowni. Zastosowanie zestawu dydaktycznego umożliwia zbadanie zjawiska doświadczalnie, w laboratorium, z ilościową weryfikacją teoretycznych przewidywań, dając dodatkowo możliwość przeprowadzenia analizy warunków doświadczenia. Ponadto ta część pracowni posiada kilka zestawów akwizycji danych umożliwiających przeprowadzenie podstawowych doświadczeń jak pomiar charakterystyki licznika Geigera-Müllera, czy też pomiar aktywności preparatów promieniotwórczych.

Ostatnio modyfikowane: 30.09.2013