Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności. Pomorskie w Unii Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt „Fizyka dla medycyny” Opis laboratorium

Pracownia Obrazowania Medycznego

System Rejestracji Danych PowerLab ze wzmacniaczami, przetwornikami do EKG, EMG, EEG oraz ECoG umożliwia rejestrację i analizę sygnałów fizjologicznych u zwierząt i ludzi. Poprzez łączenie z różnymi wzmacniaczami, przetwornikami oraz zestawami system umożliwia jednoczesną szesnastokanałową rejestrację sygnałów takich jak:

  • biopotencjały – EKG, EMG, EEG, ECoG,
  • przepływ krwi,
  • ciśnienie krwi – pomiar bezinwazyjny,
  • pojemność minutowa serca,
  • aktywność tkanek kurczliwych,
  • nasycenie tlenem,
  • komorowa zależność ciśnienia i objętości.

Zawarte w systemie specjalistyczne oprogramowanie do analizy danych w badaniach układu krążenia umożliwia:

  • moduł ciśnienia krwi – automatyczne wykrywanie, rejestrację i przedstawienie zespołu parametrów układu krążenia dotyczących ciśnienia tętniczego i komorowego,
  • moduł analizy EKG – automatyczne wykrywanie i obliczenia wartości dotyczących odcinków i załamków PQRST, amplitud i interwałów,
  • moduł analizy zmienności rytmów serca (analiza HRV) – analizę zmienności rytmów serca z zapisu EKG lub pulsu.

Zestaw umożliwia dokonanie analizy fizycznej sygnałów fizjologicznych i obrazowania medycznego w zakresie badań układu krążenia. Ze względu na modułowość i dobre opracowanie całego systemu pod kątem dydaktycznym umożliwia skonstruowanie części pracowni obrazowania medycznego dla małej grupy studentów i ewentualną późniejszą rozbudowę stanowiskową. Z punktu widzenia dydaktyki zestaw umożliwia łatwy sposób zapoznawania się i dogłębną analizę sygnałów fizjologicznych – niezbędne przy przygotowywaniu studentów do prac analitycznych w codziennej praktyce statystycznej oraz podczas bardziej zaawansowanych prac nad matematycznym modelem serca, co ma ogromne znaczenie z punktu widzenia szeroko pojętej profilaktyki chorób układu krążenia.

Kamera termowizyjna kolorowa InfraTec VarioCAM hr 680 (o rozdzielczości graficznej w podczerwieni 640×480 z możliwością rejestracji obrazów z częstością 60Hz, rozdzielczości temperaturowej 0.03 K w zakresie spektralnym 7.5 do 14 µm) pozwala na precyzyjne pomiary termograficzne w zakresie temperatur od -40 do 1200°C. Dzięki możliwości wykonywania analizy pomiarów i korekt dla transmisji atmosferycznej, transmisji optyki, emisyjności uzyskiwanie obrazów termowizyjnych pozwala na ich uniezależnienie od warunków w jakich są one uzyskiwane. Kamera ta służy do określania szczegółowej mapy termowizyjnej różnych obiektów, jak np. ciało ludzkie. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające termiczną analizę obrazu wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym pozwala na wykorzystanie kamery jako szybkiego i nieinwazyjego rejestratora temperatury ludzkiego ciała. Taka metoda diagnostyczna jest całkowicie bezpieczna zarówno dla pacjenta, jak i dla badającego lekarza. Podczerwień stała się powszechnie uznawanym i niezawodnym narzędziem diagnostyki medycznej. Ponieważ natężenie promieniowania elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni emitowanego przez tkankę zależy od ilości ciepła powstającego w wyniku przemian metabolicznych zachodzących w tej tkance, związanych również ze wzrostem ukrwienia w obserwowanej okolicy, badanie termograficzne pozwala więc określać pośrednio ich stan fizjologiczny. Do powszechnych zastosowań termografii należy wykrywanie nowotworów skóry, walka z bólem, ocena stanu oparzeń, wykrywanie gorączki, chirurgia serca, czy monitorowanie stanu naczyń krwionośnych kończyn. Kamera termowizyjna służy do prowadzenia eksperymentów pozwalających na precyzyjne zobrazowanie rozkładu temperatury różnych części ciała i stanu głównych naczyń krwionośnych.

Ostatnio modyfikowane: 30.09.2013